انقلاب اسلامی و مشارکت مردم

دوری از خودرایی در تصمیم گیری و مشارکت مردم در امور مختلف از ثمرات انقلاب اسلامی است که بعد از انقلاب این امر باعث حضور مردم در انتخابات متعدد و دخالت و مشارکت در امور سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی شده است .

انقلاب اسلامی و مشارکت مردم

دوری از خودرایی در تصمیم گیری و مشارکت مردم در امور مختلف از ثمرات انقلاب اسلامی است  که  بعد از انقلاب این امر  باعث حضور مردم در انتخابات متعدد و دخالت و مشارکت در امور سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی شده است .