انقلاب اسلامی و تقریب مذاهب

یکی از آموزه‏ها، اهداف و پیام‏های انقلاب اسلامی، دعوت برای وحدت مسلمانان بود. امام خمینی (ره)، ایجاد وحدت در میان مسلمانان را به‏عنوان یکی از برنامه‏های اصلی انقلاب برشمرده و وحدت بین مسلمانان و مستضعفان و سایر دول اسلامی را چاره ساز گرفتاری‏ها می‏دانست و از سران کشورهای اسلامی می‏خواست تا در برابر دشمن خارجی، توحید کلمه داشته باشند

یکی از آموزه‏ها، اهداف و پیام‏های انقلاب اسلامی، دعوت برای وحدت مسلمانان بود. امام خمینی (ره)، ایجاد وحدت در میان مسلمانان را به‏عنوان یکی از برنامه‏های اصلی انقلاب برشمرده و وحدت بین مسلمانان و مستضعفان و سایر دول اسلامی را چاره ساز گرفتاری‏ها می‏دانست و از سران کشورهای اسلامی می‏خواست تا در برابر دشمن خارجی، توحید کلمه داشته باشند.