انقلاب اسلامی و وحدت اسلامی

وحدت امت اسلامی یکی از مهمترین مسایلی است که قرآن کریم و معصومین (ع) بدان توجه خاصی داشته اند. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی(ره)، وحدت اسلامی را به عنوان شعاری راهبردی برگرفته از عمق باورهای اسلامی ، مطرح ساخت . به علاوه ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، پیروان مذاهب اسلامی ، از آزادی کاملی در پایبندی به اعتقادات خویش برخوردار شدند.

وحدت امت اسلامی یکی از مهمترین مسایلی است که قرآن کریم و معصومین (ع) بدان توجه خاصی داشته اند. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی(ره)، وحدت اسلامی را به عنوان شعاری راهبردی برگرفته از عمق باورهای اسلامی ، مطرح ساخت . به علاوه ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، پیروان مذاهب اسلامی ، از آزادی کاملی در پایبندی به اعتقادات خویش برخوردار شدند.