عدالت آموزشی و انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی عدالت آموزشی در جامعه به طور قابل توجهی برقرار شده است. برقراری عدالت آموزشی در کشور، توسعه سطح آموزش همگانی و بهره مند شدن آحاد مردم از خدمات آموزشی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که به برکت انقلاب اسلامی محقق شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی عدالت آموزشی در جامعه به طور قابل توجهی برقرار شده است. برقراری عدالت آموزشی در کشور، توسعه سطح آموزش همگانی و بهره مند شدن آحاد مردم از خدمات آموزشی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که به برکت انقلاب اسلامی محقق شده است.