سلامت و بهداشت در مناطق محروم

انقلاب اسلامی دستاوردها و توفیقات خوبی در بخش سلامت داشته است. اگر انقلاب در کشور رخ نداده بود، شرایط کشور و مردم باز هم تغییر می‌کرد، اما جهت این تغییرات به سمت مناطق محروم و مرزی نبود.

انقلاب اسلامی دستاوردها و توفیقات خوبی در بخش سلامت داشته است. اگر انقلاب در کشور رخ نداده بود، شرایط کشور و مردم باز هم تغییر می‌کرد، اما جهت این تغییرات به سمت مناطق محروم و مرزی نبود.